Säkerhetskopior borde ha bevarats

…ten gick vidare till högsta instans som slog fast att mejlen hade raderats felaktigt från det ordinarie mejlsystemet och att kommunen därför var skyldig att återskapa dem från säkerhetskopiorna. Problemet var att kommunen då hade raderat även säkerhetskopiorna. Journalisten anmälde kommunen till JK som i detta beslut riktade kritik mot kommunen. JK menade att kommunen borde ha återskapat mejlen från säkerhetskopiorna eller ha bevarat…

Felaktigt raderade mejl ska återskapas

Säkerhetskopior av e-postmeddelanden blir inte allmänna handlingar även om originalen raderats i strid med gallringsreglerna. Däremot har myndigheten en skyldighet att så långt som möjligt återskapa felaktigt raderade handlingar från säkerhetskopierat material och sedan pröva om dessa kan lämnas ut. Det framgår av två domar i HFD. En advokat och en journalist hade drivit frågan till högsta instans men det blev avslag i båda målen. HFD…

Ställ en fråga!

…na från sitt ordinarie system. Det du kan överklaga är deras beslut att inte lämna ut dem till dig men då kommer kammarrätten troligtvis säga samma sak som i domarna du nämnde, dvs. att loggarna bara finns kvar på backupband/säkerhetskopior och dessa inte är allmänna handlingar. Om det nu inte är så att du kan visa att säkerhetskopiorna används för annat än att återställa information som gått förlorade i en datorkrasch. Sen kan det förstås vara…

KR Sthlm 752-14

…yrelsens ordförande i Uppsala och ett it-företag. Kommunen avslog bland annat därför att mejlen var raderade. Journalisten överklagade till kammarrätten och påpekade att mejlen fanns sparade på backup-band. Kammarrätten kom fram till att syftet med banden var att kunna återskapa information som gått förlorad till exempel på grund av tekniskt fel. Det var alltså fråga om sådana säkerhetskopior som inte är allmänna handlingar enligt TF 2:10 2 st….

KR Sthlm 5423-12

…E-post som anställda på Rikspolisstyrelsen, RPS, har raderat från sina datorer men som finns sparade på backup-band är inte allmänna handlingar. Syftet med att lagra e-post på backup-band är att handlingarna ska kunna återskapas vid en eventuell datorkrasch. De utgör därför sådana säkerhetskopior som enligt TF 2:10 2 st inte är allmänna handlingar. Det konstaterade kammarrätten i denna dom. KR_Sthlm_5423_12…

Mallar för begäran enligt offentlighetsprincipen

…en efter att du begärt ut dem. Men om de redan är raderade och det inte finns några andra exemplar kvar av mejlen hos det kommunala bolaget så kan du inte heller få ut dem därifrån. Det kan hända att mejlen finns lagrade som säkerhetskopior. Men säkerhetskopior räknas inte som allmänna handlingar om de sparas enbart för att kunna återställa information vid en datorkrasch, se här: http://www.allmanhandling.se/?s=s%C3%A4kerhetskopior. Om mejlen…

Vad har du rätt att få ut?

…Kan du få ut uppgifterna med stöd av offentlighetsprincipen? Om svaret på följande fem frågor är ja så kan du det. 1. Finns uppgifterna hos en myndighet? 2. Är uppgifterna dokumenterade i en handling? 3. Förvaras handlingen hos myndigheten? 4. Är handlingen allmän? 5. Är uppgifterna i handlingen offentliga?…

Svar på tal om allmänna handlingar

…röm Per Hej, om mejlen finns kvar på tjänstemannens dator så räknas de som förvarade hos myndigheten och då har du rätt att få ut dem. Mejl som en tjänsteman raderat i strid med gallringsreglerna ska dessutom återskapas från säkerhetskopior som myndigheten kan ha i forma av till exempel backupband. Se denna dom. Per cfr Begärt ut epost loggar från min kommun för ca 12 månader tillbaka för en lärare på ett högstadium. Kommunen svarar utan någon…