Säkerhetskopior borde ha bevarats

En journalist begärde ut tre mejl från Hässleholms kommun som vid tiden för begäran bara fanns bevarade som säkerhetskopior. Kommunen avslog begäran men journalisten gick vidare till högsta instans som slog fast att mejlen hade raderats felaktigt från det ordinarie mejlsystemet och att kommunen därför var skyldig att återskapa dem från säkerhetskopiorna. Problemet var att kommunen då hade raderat även säkerhetskopiorna. Journalisten anmälde…

Felaktigt raderade mejl ska återskapas

Säkerhetskopior av e-postmeddelanden blir inte allmänna handlingar även om originalen raderats i strid med gallringsreglerna. Däremot har myndigheten en skyldighet att så långt som möjligt återskapa felaktigt raderade handlingar från säkerhetskopierat material och sedan pröva om dessa kan lämnas ut. Det framgår av två domar i HFD. En advokat och en journalist hade drivit frågan till högsta instans men det blev avslag i båda målen. HFD…

Ställ en fråga!

…Vi har stängt fråga-svar-funktionen på Allmanhandling.se och flyttat den till Utgivarnas öppenhetsforum. Där kan du ställa dina frågor om du inte hittar svar i texterna här på Allmanhandling.se….

KR Sthlm 5423-12

…E-post som anställda på Rikspolisstyrelsen, RPS, har raderat från sina datorer men som finns sparade på backup-band är inte allmänna handlingar. Syftet med att lagra e-post på backup-band är att handlingarna ska kunna återskapas vid en eventuell datorkrasch. De utgör därför sådana säkerhetskopior som enligt TF 2:13 2 st inte är allmänna handlingar. Det konstaterade kammarrätten i denna dom. KR_Sthlm_5423_12…

KR Sthlm 752-14

En journalist begärde ut en mejlväxling mellan kommunstyrelsens ordförande i Uppsala och ett it-företag. Kommunen avslog bland annat därför att mejlen var raderade. Journalisten överklagade till kammarrätten och påpekade att mejlen fanns sparade på backup-band. Kammarrätten kom fram till att syftet med banden var att kunna återskapa information som gått förlorad till exempel på grund av tekniskt fel. Det var alltså fråga om sådana…

Mallar för begäran enligt offentlighetsprincipen

Många myndighetsanställda är väl medvetna om sina skyldigheter enligt offentlighetsprincipen och har som ambition att följa de regler som gäller. Andra är okunniga eller väljer att bryta mot reglerna av strategiska skäl. Om du inte vet vilken typ av tjänsteman som kommer att ta emot din begäran så kan det vara lämpligt att inleda med en snäll och informell begäran för att sedan gradvis skärpa tonen om du inte får ut de handlingar du har rätt…

Svar på tal om allmänna handlingar

Handlingsoffentligheten ger dig ”bara” tillgång till den information som finns i allmänna handlingar hos myndigheter. Det här betyder att du kan få avslag på din begäran med hänvisning till något av följande skäl: 1. Det här är ingen myndighet! 2. Informationen är inte dokumenterad i en handling! 3. Handlingen förvaras inte här på myndigheten! 4. Handlingen förvaras här men den är inte allmän! Klicka på den avslagsgrund som du har…

Vad har du rätt att få ut?

…Kan du få ut uppgifterna med stöd av offentlighetsprincipen? Om svaret på följande fem frågor är ja så kan du det. 1. Finns uppgifterna hos en myndighet? 2. Är uppgifterna dokumenterade i en handling? 3. Förvaras handlingen hos myndigheten? 4. Är handlingen allmän? 5. Är uppgifterna i handlingen offentliga?…