100.000 för 9.000 domar – rimlig avgift

Kalmar tingsrätt tog ut en avgift på 108.840 kronor för att lämna ut 9.075 domar i form av pdf-filer till Lexbase AB. Avgiften grundades på en uppskattning om att det tog i snitt två minuter att ladda ner varje dom från målhanteringssystemet Vera. Företaget överklagade avgiftsbeslutet till Domstolsverket och hänvisade till att andra domstolar bedömde den genomsnittliga tidsåtgången per dom till en minut. Men Domstolsverket kom fram till att Kalmar tingsrätts bedömning av tidsåtgången inte var orimlig och avslog överklagandet.

DV_1412_2013

9. Vi vill inte släppa handlingen än

Ett ganska vanligt skäl till att en myndighet vägrar lämna ut en handling är att ett utlämnande inte passar in i myndighetens plan för hur uppgifterna ska offentliggöras. Myndigheten vill kanske offentliggöra uppgifterna i en officiell rapport, i ett pressmeddelande eller vid en presskonferens där myndigheten har möjlighet att kommentera uppgifterna. Kanske vill myndigheten först påbörja åtgärder för att komma till rätta med de brister som handlingen avslöjar.

Absolut sekretess för anmälare hos Finansinspektionen

I början av augusti 2014 införs en ny sekretessregel som innebär absolut sekretess för identiteten på dem som anmäler överträdelser till Finansinspektionen. Den nya sekretessregeln införs för att genomföra EU:s kapitaltäckningsdirektiv. Sekretessen gäller inte bara personuppgifter i de anmälningar som kommer in utan även annat innehåll som kan avslöja vem anmälaren är. Även meddelarfriheten inskränks när det gäller dessa uppgifter.

De nya paragraferna

Utdrag ur propositionen

 

Allmänna handlingar

Du har inte rätt att få ut alla handlingar som finns på en myndighet utan bara de som är allmänna (TF 2:1). Tjänstemännens privata mejl och sms är som regel inte allmänna handlingar och inte heller utkast, kladdar och andra typer av ofärdiga handlingar som myndigheten jobbar med att färdigställa. För att bena ut om handlingen du söker är allmän så måste du till att börja med svara på följande frågor.

1. Är det en handling som någon utomstående har skickat eller lämnat in till myndigheten?

2. Är det en handling som myndigheten själv har skapat?