KR Jönköping 1952-11

Kammarrätten slog fast att en åtalsanmälan hos Jordbruksverket visserligen kunde omfattas av förundersökningssekretess redan innan den hade skickats till åklagaren men att bara en del av anmälan innehöll uppgifter som var känsliga för förundersökningen och som därför behövde sekretessbeläggas.

KR_Jonkoping_1952_11

KR Jönköping 330-05

Inför tillsättningen av en ny kulturchef i Skövde kommun gav kommunen ett rekryteringsföretag i uppdrag att ”sondera marknaden” och utföra ”rekryteringsfrämjande åtgärder”. Företaget tog bland annat in ansökningar i syfte att vidarebefordra intressanta kandidaters ansökningar till kommunen. Kammarrätten menade att ansökningarna i realiteten var intresseanmälningar eftersom kommunen ännu inte hade startat något tillsättningsförfarande. Kommunens tjänstemän hade inte heller fått tillgång till ansökningarna och kunde därför inte anses ha tillgång till dem. Kammarrätten menade att de därför inte var att betrakta som allmänna handlingar som förvarades hos kommunen.

KR_Jonkoping_330_05

HFD 99-11, HFD 2173-11

Tillbudsrapporter som tjänstemän vid två polismyndigheter skrev in i ett datasystem som var gemensamt för samtliga polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen blev expedierade eftersom Rikspolisstyrelsens tjänstemän direkt fick tillgång till rapporterna. Rikspolisstyrelsen använde systemet för att ta fram nationell statistik och rapportera till Arbetsmiljöverket. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg inte att denna användning av systemet kunde kategoriseras som teknisk bearbetning eller teknisk lagring på det sätt som avses i TF 2:13. Rapporterna var därför inkomna till Rikspolisstyrelsen respektive expedierade från de aktuella polismyndigheterna.

Obs! Polisen har omorganiserats efter denna dom och är numera en enda myndighet. Länspolismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen finns inte längre, vilket kan betyda att tillbudsrapporterna inte blir allmänna handlingar förrän ärendet som de ingår i avslutas. Domarna kan fortfarande vara intressanta för att de visar att uppgifter som läggs in i ett datasystem som är gemensamt för flera myndigheter blir expedierade respektive inkomna.

HFD_99_11

HFD_2173_11

Närbesläktad dom: KR Jönköping 2495-11

RÅ 1999 ref. 36

Under en pågående utredning skickade Skattemyndigheten ett utkast till en revisionspromemoria till Riksskatteverket för synpunkter (så kallad delning eller underhandsremiss). Regeringsrätten bedömde att utkastet inte skulle anses som en expedierad och därmed allmän handling trots att det hade skickats till en annan myndighet. Det hade inte tagits om hand för arkivering och var inte heller en sådan handling som enligt lag skulle arkiveras. Svaret med Riksskatteverkets synpunkter på promemorian blev däremot en inkommen och allmän handling hos Skattemyndigheten.

RA_1999_ref_36

KR Gbg 7285-08

Intresseanmälningar som hade kommit in till ett rekryteringsföretag ansågs inte förvarade där för landstingets räkning och var därmed inte allmänna handlingar. Kammarrätten ansåg att rekryteringsföretaget bara ägnat sig åt förberedande rekryteringsåtgärder före det egentliga tillsättningsförfarandet hos landstinget och att myndigheten under dessa förberedelser inte hade haft tillgång till intresseanmälningarna.

KR_Gbg_7285_08

KR Gbg 3159-11

Kammarrätten ansåg att en förvaltningschef i Landskrona gjorde fel då han med hänvisning till att det var arbetsmaterial avslog en begäran från Landskrona Posten om att få se en Sifo-undersökning som kommunen hade beställt. Enligt domstolen var handlingarna inkomna och därmed allmänna. Undersökningen handlade om andra svenskars åsikter om Landskrona och presenterades senare i samband med en utställning.

KR_Gbg_3159_11

Inkomna utkast är allmänna handlingar

En handling som har kommit in till en myndighet blir allmän även om den bara är ett utkast, ett koncept, arbetsmaterial eller ett preliminärt ställningstagande av något slag. Handlingen behöver med andra ord inte vara färdig eller slutgiltig vare sig i avsändarens eller myndighetens ögon för att den ska anses inkommen i TF:s mening. I det här avseendet skiljer sig regeln om inkomna handlingar (TF 2:9) från regeln om upprättade handlingar, dvs. handlingar som myndigheten själv producerar (TF 2:10). De handlingar som myndigheten själv producerar är i många fall inte upprättade förrän de har fått sin slutgiltiga utformning genom att de t.ex. har ”justerats” eller ”färdigställts”.

I fallet RÅ 1958 ref. 55 kom Regeringsrätten fram till att två utlåtanden som medicinska experter hade skickat till Medicinalstyrelsen blev allmänna handlingar trots att utlåtandena inte var slutliga utan bara preliminära.

JO ansåg att en utredning om sprängskador som en expert hade skickat in till Kramfors stad var inkommen även om experten själv betecknade utredningen som ett koncept (JO 1966 s. 364).

Ett annat JO-ärende (JO 1979/80 s. 366) gällde ett utkast till ett exploateringsavtal som ett byggbolag hade skickat till Härnösands kommun. JO konstaterade att det var en inkommen och därmed allmän handling.

Det kan hända att en myndighet har en strategi som innebär att en handling ska offentliggöras vid en särskild tidpunkt och på ett särskilt sätt. Ett exempel på det var när Landskrona kommun lät göra en Sifo-undersökning om vad svenskar i allmänhet anser om kommunen. Sifo skickade resultatet av undersökningen till Landskrona kommun och kommunen ville offentliggöra resultatet i samband med en utställning på Landskrona museum med namnet Myt & Sanning. Några veckor före utställningen begärde en journalist ut resultatet men kommunen vägrade att lämna ut det med hänvisning till att det var ett ”arbetsmaterial” som skulle ligga till grund för den kommande utställningen. Journalisten överklagade och kammarrätten slog fast att Sifo-rapporten var en inkommen handling som därmed var allmän (KR Gbg 3159-11).

Det finns ett undantag från huvudregeln om att utkast blir allmänna om de kommer in till en myndighet. Det är vid så kallad delning eller underhandsremittering, läs mer om detta i här.