Kommunicering innebär expediering

En person anmälde till JO att hon inte hade fått del av försäkringsläkarens yttrande i hennes ärende hos försäkringskassan. Enligt försäkringskassan var yttrandet inte en allmän handling eftersom det inte var undertecknat. JO konstaterade att försäkringsläkarens yttrande normalt blir en allmän handling först när ärendet som det tillhör avslutas. Men att reglerna om partsinsyn och kommunicering kan medföra att myndigheten måste expediera yttrandet redan innan ärendet har avslutats. Det blir då en allmän handling genom själva expeditionen. JO konstaterade att sökanden i detta fall hade rätt att få del av försäkringsläkarens yttrande enligt reglerna om partsinsyn oavsett om handlingen var expedierad eller inte.

JO_1998_99_s_508

JO 1979/80 s. 334

Även i andra ärenden än dem som gäller myndighetsutövning mot enskilda (FL 15 §) finns en skyldighet för myndigheter att dokumentera det som är ”av betydelse för ärendets avgörande”. Det får anses höra till god förvaltningsordning enligt JO. Ombudsmannen såg dock ingen anledning att kritisera Statens vägverk för att myndigheten inte hade dokumenterat en uppgift i ett upphandlingsärende. Det här eftersom uppgiften saknade betydelse för utgången i målet.

JO_1979_80_s_334