Inlånad kommuntjänsteman inte självständig

Handlingar som lämnas från en kommunal facknämnd till kommunstyrelsen i samma kommun blir i normalfallet allmänna handlingar eftersom kommunala nämnder är självständiga i förhållande till varandra. Men när en tjänsteman i Svedala kommun lämnade över handlingar till kommunstyrelsen blev handlingarna inte allmänna trots att han var anställd av utbildningsnämnden. Det bedömde en oenig kammarrätt i denna dom. Det fanns nämligen inget i de begärda handlingarna som tydde på att de hade tagits fram för utbildningsnämndens räkning. Kommunens uppgift om att tjänstemannen handlagt ärendet åt kommunstyrelsen fick därför godtas, ansåg kammarrätten. Domstolen menade att handlingarna alltså inte hade kommit in från ett sådant självständigt organ som avses i TF 2:8, därmed var de inte heller allmänna. En av rättens ledamöter var skiljaktigt och tyckte inte att kommunen hade visat på vilket sätt tjänstemannen hade tagit fram handlingarna för kommunstyrelsens räkning. Därför menade han att handlingarna hade blivit allmänna då dem lämnades över till kommunstyrelsen.

GbgKRdom_1034_17

RÅ 1998 ref. 30

Skriftliga rapporter som lämnats till polismyndigheten av ordningsvakter vid
en restaurang har på grund av bestämmelsen i 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen (TF) inte ansetts inkomna till myndigheten. Rapporterna har emellertid ansetts färdigställda senast vid den tidpunkt då de hos myndigheten satts in i pärm för förvaring och har på den grunden ansetts upprättade hos myndigheten enligt 2 kap. 7 § TF.

RA_1998_ref_30

KR 3724-12

Lunds universitet vägrade lämna ut kopior av incidentrapporter som hade kommit in till universitetets säkerhetshandläggare. Kammarrätten gav universitetet bakläxa för att det inte hade prövat om rapporterna kunde vara allmänna därför att de kommit in från utomstående eller från personal på fristående delar av universitet. Kammarrätten konstaterade också att vissa av rapporterna kunde vara allmänna på den grunden att de tillhörde ärenden som hade avslutats.

KR_Goteborg_3724_12

JO 1988/89 s. 233

En sjukvårdsdirektör inom landstinget i Kalmar län skickade ett brev till bland annat förvaltningsutskottets ordförande där han dels meddelade att han sa upp sig och dels gav sin syn på den ekonomiska situationen för den egna verksamheten. Frågan var om brevet blev en allmän handling som skulle diarieföras. JO konstaterade att sjukvårdsdistriktet var ett beredande organ i förhållande till förvaltningsutskottet som fattade besluten i ekonomiska frågor och att brevet i den delen var att betrakta som en intern promemoria. En uppsägning är däremot alltid en beslut som fattas av den enskilda medarbetaren och blir därmed en inkommen handling till myndigheten, enligt JO.

JO_1988_89_s_233