Ingen rätt att få ut handlingar digitalt utan avgift

Tryckfrihetsförordningens bestämmelser medför varken rätt att få kopior av handlingar utan avgift eller rätt att få kopior av handlingar i digital form. Det konstaterade kammarrätten och avvisade överklagandet från en person som ville ha ut handlingar kostnadsfritt och i elektronisk form från Konsumentverket. Klaganden hade även åberopat artikel 42 i EU-stadgan som stöd för att få ut handlingarna på det sätt han själv önskade. Men kammarrätten konstaterade att den artikeln bara gäller tillgång till handlingar hos unionens institutioner och organ, inte hos medlemsstaternas myndigheter.

KR_Goteborg_1530_70

Samrådsgrupp hade ”myndighetskaraktär”

Energimarknadsinspektionen fick ett regeringsuppdrag att, i samråd med Affärsverket svenska kraftnät (SVK), Konsumentverket och Konkurrensverket, utreda effekterna av att införa fyra elområden på den svenska elmarknaden. Kammarrätten kom i denna dom fram till att samrådsgruppen hade ”myndighetskaraktär” och att e-postmeddelanden som skickades inom gruppen inte kunde anses som inkomna eller upprättade trots att tjänstemännen kom från olika myndigheter. Inte heller de e-postmeddelanden som gruppens medlemmar skickade till andra tjänstemän på sina modermyndigheter gällande projektet blev allmänna handlingar, enligt kammarrätten. Domstolen menade att gruppmedlemmarna inte hade en självständig ställning i förhållande till modermyndigheterna.

Utöver samrådsgruppen fanns en referensgrupp där branschföreträdare och berörda intresseorganisationer gavs möjlighet att följa arbetet och lämna synpunkter. Energimarknadsinspektionen hade självmant lämnat ut de E-postmeddelanden som hade skickats till referensgruppen. Den frågan prövades därför inte av kammarätten i denna dom.

KR_Jonkoping_1084_14