Domsmallar var allmänna handlingar

Mallar som Förvaltningsrätten i Göteborg hade tagit fram för hur domar ska skrivas var allmänna handlingar. Det slog kammarrätten fast i den här domen. Enligt kammarrätten blir domsmallar färdigställda när de har fått den slutliga form som ska användas som hjälpmedel när domar skrivs. Domsmallarna omfattades inte heller av det så kallade biblioteksundantaget och var följaktligen allmänna handlingar, enligt kammarrätten.

KR_Goteborg_1328_17

Arbetsutskottets dagordningar var färdigställda

Dagordningar/ärendelistor som hade skickats ut till ledamöterna i Karlshamns kommunstyrelsens arbetsutskott var färdigställda handlingar och därmed också allmänna. Det slog kammarrätten fast i dessa domar. Dagordningarna sändes ut tillsammans med kallelser till arbetsutskottets sammanträden. Vid tiden för utskicken hade de fått sin slutgiltiga form, resonerade kammarrätten.

KR_Jonkoping_2811_16

KR_Jonkoping_2829_16

KR Sthlm 4175-14

Kungsholmens stadsdelsförvaltning hade gjort en tidsberäkning som visade hur mycket tid som ett hemtjänstföretag skulle lägga på insatser som stadsdelen beställt åt en äldre brukare. Brukarens son begärde ut tidsberäkningen från förvaltningen men fick avslag med motiveringen att den var ett ”internt arbetsmaterial”. Sonen överklagade och fick rätt i kammarrätten. Domstolen ansåg att tidsberäkningen var en expedierad och därmed allmän handling eftersom hemtjänstföretaget fått tillgång till tidsberäkningen via stadsdelsförvaltningens datasystem. Ärendet återförvisades till förvaltningen för sekretessprövning.

KR_Sthlm_4175_14

KR Göteborg 7181-13

Rektorernas bedömningar av dem som ansökt om att bli förstelärare i Lindesbergs kommun är allmänna handlingar. Rektorerna lämnade sina bedömningar i ett yttrande till barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef som sedan beslutade vilka sökande som skulle gå vidare i processen och slutligen anställas. När bedömningarna begärdes ut så var tjänsterna tillsatta och tillsättningsärendena var med andra ord avslutade, därför var bedömningarna allmänna handlingar enligt kammarrätten. Domstolen skickade tillbaka ärendet till kommunen för sekretessprövning av handlingarna.

KR_Goterborg_7181_13

KR Jönköping 964-13

En punktlista som en förvaltningschef vid omsorgsförvaltningen i Växjö kommun använde när ett sparförslag föredrogs för omsorgsnämnden var en minnesanteckning som inte var allmän. Det slog kammarrätten fast i denna dom. Journalisten som hade begärt ut punktlistan fick därför avslag på sitt överklagande. Journalisten menade att listan gjorts offentlig eftersom allmänheten hade tillträde till sammanträdet och personer som inte ingick i nämnden närvarade. Nämnden invände att inga handlingar hade delats ut vid sammanträdet.

KR_Jonkoping_964_13

KR Sthlm 4377-12

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB, var skyldig att lämna ut underlagen till ett antal fakturor som bolaget hade skickat till kunder. Fakturaärendena blev avslutade i samband med att fakturorna skickades iväg och därmed blev underlagen allmänna handlingar. Det konstaterade kammarrätten i denna dom. Domstolen såg inte heller att det fanns några skäl att sekretessbelägga underlagen. Personen som hade begärt ut underlagen hade nämligen redan tillgång till själva fakturorna där i stort sett samma uppgifter framgick.

KR_Sthlm_4377_12

JO 1990/91 s. 425

En rapport som Länsstyrelsen i Jämtland arbetat fram i syfte att överlämna till regeringen blev inte en upprättad handling förrän landshövdingen expedierade rapporten genom att personligen lämna över den till statsrådet. JO konstaterade att det inte spelade någon roll att rapporten diarieförts och ärendet där rapporten ingick avslutats redan tidigare. En handling som är avsedd att expedieras blir inte allmän förrän detta sker.

JO 1990/91 s. 425

KR Sthlm 6651-11

Handlingar i en pågående förundersökning som varken har kommit in till eller expedierats från polismyndigheten är inte allmänna handlingar. Det slog kammarrätten fast i denna dom. Men i den aktuella förundersökningen fanns en inkommen och en expedierad handling. Kammarrätten bedömde dock att de båda handlingarna omfattades av sekretess och alltså var hemliga.

KR_Sthlm_6651_11

RÅ 1999 ref. 36

Under en pågående utredning skickade Skattemyndigheten ett utkast till en revisionspromemoria till Riksskatteverket för synpunkter (så kallad delning eller underhandsremiss). Regeringsrätten bedömde att utkastet inte skulle anses som en expedierad och därmed allmän handling trots att det hade skickats till en annan myndighet. Det hade inte tagits om hand för arkivering och var inte heller en sådan handling som enligt lag skulle arkiveras.  Svaret med Riksskatteverkets synpunkter på promemorian blev däremot en inkommen och allmän handling hos Skattemyndigheten.

RA_1999_ref_36