Handlingar som skickas inom en myndighet

Allmänt om myndighetsintern post En inkommen handling i TF:s mening är en handling som har kommit in till myndigheten från någon utomstående, t.ex. från en privatperson eller från en annan myndighet. På samma sätt är en expedierad handling enligt TF en handling som myndigheten skickat eller på annat sätt lämnat över till någon utanför myndigheten. … Fortsätt läsa Handlingar som skickas inom en myndighet