Utlämnande i pappersform kunde inte överklagas

…Tomas Är det här RÅ 2008 not 72? Per Bra fråga. Det måste man nog kolla i Regeringsrättens årsbok från 2008 för att få svar på om inte HFD har någon lista på nätet som visar vilka målnummer som motsvarar vilken RÅ-nummer….

Digitalt och maskat eller omaskat på papper mot avgift

…stnadsfritt, bland annat eftersom de var parter i det aktuella ärendet. Kammarrätten avslog överklagandet. Domstolen konstaterade inledningsvis att frågor rörande partsinsyn överklagas till förvaltningsrätten som första instans. Domstolen begränsade alltså sin prövning till den del som avsåg utlämnande av allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. I den delen konstaterade domstolen att myndigheter inte har någon skyldighet att lämna ut allmä…

Kunde inte överklaga dygnslista på papper

Polismyndigheten avslog en journalists begäran om att få en så kallad dygnslista från polisen i digital form. En dygnslista visar de anmälningar om brott som polisen har upprättat under ett dygn och kruxet i detta fall var att journalisten även ville ha k-numren, det vill säga diarienumren för respektive anmälan. Polisen ville inte lämna ut k-numren digitalt utan skickade i stället listan på papper via post till journalisten. Hon överklagade och…

HD Ö 6229-14 och HD Ö 2345-15

En person begärde att få ut en fil från Svea hovrätt med samtliga dagboksblad i mål inkomna under 2013. Domstolen vägrade och personen överklagade. Högsta domstolen, HD, avslog överklagandet med hänvisning till att uppgifterna skulle användas i strid mot personuppgiftslagen. Undantaget för personuppgiftsbehandling av rent privat natur var inte tillämpligt enligt HD, trots att personen uppgett att han bara tänkte lagra uppgifterna lokalt i sin ege…