”Alla handlingar om mig” inte nog precist

…En person vände sig till socialnämnden i Vetlanda kommun och begärde ut alla handlingar där han var berörd. Nämnden avslog begäran för att den inte var tillräckligt preciserad. Personen överklagade till kammarrätten men fick avslag även där. KR_Jonkoping_3429_21…

NJA 1985 s. 537

En man som hade varit misstänkt för bestickning begärde hos hovrätten att få ut kopior på förundersökningshandlingar som visade vem som hade angivit honom till polisen och vad denna person hade lämnat för uppgifter. Högsta domstolen tyckte att beskrivningen av de begärda handlingarna var så pass vag att hovrätten inte var skyldig att gå igenom varenda handling i målet för att se om någon passade in på beskrivningen. En viss översiktlig genomgång…

RÅ 1989 not. 100

…Dåvarande Regeringsrätten ansåg att en begäran om handlingar hos Riksbanken “rörande fastighetsinvesteringar i utlandet” var tillräckligt precis. Det här trots att Riksbanken var tvungen att sortera fram de efterfrågade handlingarna bland de 5000-6000 ärenden om olika sorters investeringar i utlandet som förekom hos myndigheten varje år. RA_1989_not_100…

KR Jönköping 6-12 och KR Jönköping 5-12

En person begärde att få ta del av alla beslut som hade fattats rörande intagna vid Häktet Sollentuna. Han begärde också att få ut alla beslut om isolering som hade fattats under ett drygt års tid. Kriminalvården avslog båda dessa begäran med hänvisning till att de var allt för omfattande. Men kammarrätten höll inte med och skickade tillbaka ärendena till Kriminalvården och menade att det låg på myndigheten att lokalisera och sekretesspröva de ak…

KR Göteborg 5147-11

…Region Skåne behövde inte gå igenom alla sina patientjournaler under en viss tidsperiod för att kunna lämna ut journaler där man hade dokumenterat beslut om att sätta in en spiral av ett visst fabrikat. Det fanns inget register där regionen kunde söka på den efterfrågade informationen. KR_Goteborg_5147_11…

HR Göta Ö 2722-11

En journalist begärde att varje vecka få ta del av de redogörelser som kommit in från konkursförvaltare till Jönköpings tingsrätt gällande misstankar om brott vid konkurser. Tingsrätten avslog begäran med hänvisning till att det skulle innebära en orimlig arbetsbörda för domstolen att hantera begäran varje vecka. Hovrätten underkände avslagsgrunden och konstaterade att handlingarna skulle lämnas ut i den mån de inte var sekretessbelagda. HR_Gota_…

KR Sthlm 598-06

…En journalist begärde ut samtliga handlingar inom ett antal uppräknade kategorier som upprättats vid eller kommit in till Riksåklagaren under en viss tidsperiod. Kammarrätten konstaterade att begäran var tillräckligt preciserad för att Riksåklagaren skulle kunna identifiera de efterfrågade handlingarna. Att det skulle krävas en stor arbetsinsats för myndigheten att leta fram och kopiera handlingarna var inte ett skäl för avslag. KR_Sthlm_598_06…

NJA 1998 s. 559

…En person begärde hos Svea hovrätt att få ut alla domar som domstolen någonsin meddelat gällande en viss person med ett angivet namn och personnummer. Högsta domstolen slog fast att hovrätten var skyldig att gå igenom alla tillgängliga register, automatiserade och manuellt förda, för att hitta eventuella domar men att domstolen inte var skyldig att manuellt gå igenom samtliga domböcker och dagboksblad. NJA 1998 s. 559…

RÅ 1982 Ab 262

Scientologikyrkan begärde hos Rikspolisstyrelsen att få ta del av samtliga diarieuppgifter över ärenden som berörde samfundet. RPS lämnade ut några diarieuppgifter som var lätta att hitta men ville inte göra några större efterforskningar eftersom samfundet inte hade beskrivit de begärda handlingarna närmare. Dåvarande Regeringsrätten gav Rikspolisstyrelsen bakläxa. Att det skulle ta lång tid att hitta handlingarna, ”…på grund av diariets uppläggn…