Säkerhetskopior borde ha bevarats

…hade raderat även säkerhetskopiorna. Journalisten anmälde kommunen till JK som i detta beslut riktade kritik mot kommunen. JK menade att kommunen borde ha återskapat mejlen från säkerhetskopiorna eller ha bevarat säkerhetskopiorna så länge som frågan om utlämnande av mejlen var under prövning. JK_3891_14_21…

Felaktigt raderade mejl ska återskapas

Säkerhetskopior av e-postmeddelanden blir inte allmänna handlingar även om originalen raderats i strid med gallringsreglerna. Däremot har myndigheten en skyldighet att så långt som möjligt återskapa felaktigt raderade handlingar från säkerhetskopierat material och sedan pröva om dessa kan lämnas ut. Det framgår av två domar i HFD. En advokat och en journalist hade drivit frågan till högsta instans men det blev avslag i båda målen. HFD konstaterad…

Ställ en fråga!

…k som i domarna du nämnde, dvs. att loggarna bara finns kvar på backupband/säkerhetskopior och dessa inte är allmänna handlingar. Om det nu inte är så att du kan visa att säkerhetskopiorna används för annat än att återställa information som gått förlorade i en datorkrasch. Sen kan det förstås vara så att det var fel av myndigheten att radera e-postloggarna från sitt ordinarie system men jag tror inte att du kan få kammarrätten att pröva det utan d…

KR Sthlm 752-14

…ram till att syftet med banden var att kunna återskapa information som gått förlorad till exempel på grund av tekniskt fel. Det var alltså fråga om sådana säkerhetskopior som inte är allmänna handlingar enligt TF 2:13 2 st. KR_Sthlm_752_14…

KR Sthlm 5423-12

…E-post som anställda på Rikspolisstyrelsen, RPS, har raderat från sina datorer men som finns sparade på backup-band är inte allmänna handlingar. Syftet med att lagra e-post på backup-band är att handlingarna ska kunna återskapas vid en eventuell datorkrasch. De utgör därför sådana säkerhetskopior som enligt TF 2:13 2 st inte är allmänna handlingar. Det konstaterade kammarrätten i denna dom. KR_Sthlm_5423_12…

Mallar för begäran enligt offentlighetsprincipen

…inte heller få ut dem därifrån. Det kan hända att mejlen finns lagrade som säkerhetskopior. Men säkerhetskopior räknas inte som allmänna handlingar om de sparas enbart för att kunna återställa information vid en datorkrasch, se här: http://www.allmanhandling.se/?s=s%C3%A4kerhetskopior. Om mejlen har skrivits ut och tillförts ärendet så är de så klart allmänna. Det bör åtminstone finnas en e-postlogg där du kan se mejlens avsändare/mottagare, tidpu…

Vad har du rätt att få ut?

…Kan du få ut uppgifterna med stöd av offentlighetsprincipen? Om svaret på följande fem frågor är ja så kan du det. 1. Finns uppgifterna hos en myndighet? 2. Är uppgifterna dokumenterade i en handling? 3. Förvaras handlingen hos myndigheten? 4. Är handlingen allmän? 5. Är uppgifterna i handlingen offentliga?…

Svar på tal om allmänna handlingar

…nsteman raderat i strid med gallringsreglerna ska dessutom återskapas från säkerhetskopior som myndigheten kan ha i forma av till exempel backupband. Se denna dom. Per fredrick Hej tack för bra sajt som gör nytta. Är betyg i skolan och prov som elever gör i skolan allmänna handlingar. Är det någon skillnad om det är grundskola eller gymnasiet. Försökt hitta svar i tidigare svar men inte lyckats. Mvh Fredrick Per Hej, betyg och provresultat är allm…