Inkomna utkast är allmänna handlingar

En handling som har kommit in till en myndighet blir allmän även om den bara är ett utkast, ett koncept, arbetsmaterial eller ett preliminärt ställningstagande av något slag. Handlingen behöver med andra ord inte vara färdig eller slutgiltig vare sig i avsändarens eller myndighetens ögon för att den ska anses inkommen i TF:s mening. I det här avseendet skiljer sig regeln om inkomna handlingar (TF 2:9) från regeln om upprättade handlingar, dvs. handlingar som myndigheten själv producerar (TF 2:10). De handlingar som myndigheten själv producerar är i många fall inte upprättade förrän de har fått sin slutgiltiga utformning genom att de t.ex. har “justerats” eller “färdigställts”.

I fallet RÅ 1958 ref. 55 kom Regeringsrätten fram till att två utlåtanden som medicinska experter hade skickat till Medicinalstyrelsen blev allmänna handlingar trots att utlåtandena inte var slutliga utan bara preliminära.

JO ansåg att en utredning om sprängskador som en expert hade skickat in till Kramfors stad var inkommen även om experten själv betecknade utredningen som ett koncept (JO 1966 s. 364).

Ett annat JO-ärende (JO 1979/80 s. 366) gällde ett utkast till ett exploateringsavtal som ett byggbolag hade skickat till Härnösands kommun. JO konstaterade att det var en inkommen och därmed allmän handling.

Det kan hända att en myndighet har en strategi som innebär att en handling ska offentliggöras vid en särskild tidpunkt och på ett särskilt sätt. Ett exempel på det var när Landskrona kommun lät göra en Sifo-undersökning om vad svenskar i allmänhet anser om kommunen. Sifo skickade resultatet av undersökningen till Landskrona kommun och kommunen ville offentliggöra resultatet i samband med en utställning på Landskrona museum med namnet Myt & Sanning. Några veckor före utställningen begärde en journalist ut resultatet men kommunen vägrade att lämna ut det med hänvisning till att det var ett “arbetsmaterial” som skulle ligga till grund för den kommande utställningen. Journalisten överklagade och kammarrätten slog fast att Sifo-rapporten var en inkommen handling som därmed var allmän (KR Gbg 3159-11).

Det finns ett undantag från huvudregeln om att utkast blir allmänna om de kommer in till en myndighet. Det är vid så kallad delning eller underhandsremittering, läs mer om detta i här.

KR Sundsvall 770-11

Trafikverket nekade en journalist att få del av samtliga uppgifter i kontraktshandlingar som gällde ett kontrakt mellan myndigheten och en entreprenör. Uppgifterna som maskerats handlade om bland annat prisuppgifter, tidsplaner, samarbetspartners m.m., vilket enligt myndigheten kunde utnyttjas av entreprenörens konkurrenter vid kommande upphandlingar. Kammarrätten fastställde beslutet.

KR_Sundsvall_770_11

KR Sthlm 3005-11

En journalist begärde att från AB Svensk Bilprovning på ut närmare 250 beslut om att betala ut ersättning till personer som köpt begagnade bilar i tron att de klarat besiktningen. I själva verket misstänkte bolaget att bilarna godkänts på grund av att inspektörerna blivit mutade. Bolaget vägrade lämna ut besluten av i huvudsak två skäl. För det första menade bolaget att besluten inte var fattade inom den verksamhet inom bolaget, dvs. fordonskontroll, som omfattas av offentlighet enligt bilagan till OSL. För det andra så var besluten lagrade elektroniskt och bolaget menade att ett utlämnande krävde att bolaget gjorde en sammanställning av uppgifter som inte var möjligt med rutinbetonade åtgärder. Kammarrätten konstaterade för det första att Regeringsrätten slagit fast att begreppet fordonskontroll inte ska tolkas allt för snävt (RÅ 2009 not. 131). Kammarrätten konstaterade för det andra att journalisten inte hade begärt någon sammanställning av uppgifter utan hade begärt ut beslutshandlingarna. Det spelade då ingen roll att dessa var lagrade elektroniskt. Kammarrätten konstaterade att besluten var allmänna handlingar och återförvisade ärendet till bolaget för bedömning av om handlingarna omfattades av sekretess.

KR_Sthlm_3005_11

KR Sthlm 2121-11

En forskare nekades av kammarrätten att få läsa material hos Försvarets radioanstalt, FRA, om den sovjetiska nedskjutningen av ett amerikanskt signalspaningsplan utanför Lettland 1950. Domstolen godtar FRA:s motivering att det kan avslöja anstaltens metoder och förmåga, trots de många decennier som passerat sedan händelsen.

KR_Sthlm_2121_11

KR Sthlm 1965-11

Säpo vägrade lämna ut hela den händelserapport som upprättats vid Länskommunikationscentralen efter att tidigare S-ledaren Mona Sahlin utlöst sitt personlarm. Det här med hänvisning till förundersökningssekretess och sekretess till skydd för enskilda. Kammarrätten fastställde avslagsbeslutet. Det var i februari 2011 som Sahlin larmade sedan en okänd person hade ryckt i dörren till Sahlins hus i Nacka, vilket ledde till en stor polisinsats.

KR_Sthlm_1965_11

KR Jönköping 580-11

Skogsstyrelsen nekade en journalist att få del av statistik om avverkning fördelat på olika skogsbolag. Myndigheten menade att det var en sammanställning av uppgifter som inte kunde göras med rutinbetonade åtgärder. Kammarrätten fastställde avslagsbeslutet. Enligt domstolen var statistiken inte en allmän handling eftersom den efterfrågade statistikkörningen krävde att Skogsstyrelsen hämtade in kompletterande uppgifter från de berörda skogsbolagen.

KR_Jonkoping_580_11

KR Gbg 2249-11

Melleruds kommun var inte skyldig att ta fram 10.000 löne- och anställningsbeslut som förvarades på olika förvaltningar åt en person som hade begärt att få ta del av handlingarna på plats. Kammarrätten ifrågasatte inte kommunens uppgift om att det skulle möta betydande hinder att tillhandahålla handlingarna.

KR_Gbg_2249_11

JO 2000/01 s. 522

När en anställd inom kommunens vård eller omsorg gör en anmälan till socialnämnden enligt Lex Sarah så är den anställda så pass självständig i förhållande till nämnden att anmälan anses som inkommen och därmed en allmän handling hos nämnden. Detta trots att den anställde formellt sett är underställd socialnämnden. Det här mot bakgrund av att det är den anställde själv som måste avgöra om han eller hon omfattas av anmälningsskyldigheten enligt Lex Sara.

JO_2000_01_s_522

Se även kammarrättsdomar i samma ämne här.