KR Sundsvall 573-12, 648-12 och 649-12

Falu kommun vägrade lämna ut ett avtal som reglerade de åtaganden Svenska skidförbundet och Falu kommun accepterat mot internationella skidförbundet, FIS, och European broadcasting union, EBU, för att få arrangera skid-VM i Falun 2015 och vilken ersättning som skulle utgå från FIS. Falu kommun hänvisade till affärssekretess och menade att Svenska skidförbundet och FIS skulle kunna lida skada om uppgifterna i avtalet blev känt. Kammarrätten underkände den bedömningen och menade att de flesta uppgifterna i avtalet inte var typiskt sett känsliga. Domstolen skickade tillbaka ärendet till kommunen för en ny och mer noggrann sekretessprövning.

KR_Sundsvall_648_12_649_12_Mfl

KR Sthlm 6689-11

En journalist begärde att få ut uppgifter från Arbetsförmedlingen om vilka arbetsgivare som hade tagit emot arbetssökande med instegs- respektive nystartsjobb. Arbetsförmedlingen avslog med hänvisning till att detta var känsliga uppgifter om arbetsgivarnas affärsförhållanden. Kammarrätten fastställde Arbetsförmedlingens beslut.

KR_Sthlm_6689_11

KR Sthlm 8017-08

Sekretessen för uppgifter om “enskilds” affärsförhållanden hos Arbetsförmedlingen syftar på enskilda företag och inte enskilda personer. Det konstaterade kammarrätten i denna dom. En journalist som hade nekats uppgifter om vilka företag som varslat arbetstagare om uppsägning argumenterade i sitt överklagande för att sekretessen bara avsåg att skydda enskilda personer.

KR_Sthlm_8017_08

KR Sthlm 6135-11

En person begärde att få ut uppgifter om det arbetsmarknadspolitiska stöd som Arbetsförmedlingen hade beslutat gällande Telge Peab AB. Arbetsförmedlingen avslog med hänvisning till affärssekretess. Personen överklagade och hävdade att bolaget självt hade gått ut med uppgifter i media om att man satsade på att anställa arbetslösa, flyktingar och personer med försörjningsstöd. Kammarrätten fastställda Arbetsförmedlingens beslut.

KR_Sthlm_6135_11

KR Sthlm 171-09

En journalist hade rätt att få ut uppgifter från Arbetsförmedlingen om det totala antalet varslade arbetstagare i Värmland under en viss tidsperiod. Kammarrätten menade att uppgifterna var offentliga till skillnad från uppgifterna om vid vilka enskilda företag som varslen hade skett.

KR_Sthlm_171_09

KR Sthlm 1892-11

Kammarrätten upphävde Falu kommuns beslut att sekretessbelägga ett hyresavtal som gällde kommunens hyra av lokaler från GE Capital. Kommunen menade att ett utlämnande kunde skada GE Capital. Men den aktuella sekretessbestämmelsen OSL 31:16 kräver för sekretess att det finns särskild anledning att anta att enskild lider skada om uppgiften lämnas ut. Kammarrätten kunde inte se någon sådan särskild anledning.

KR_Sundsvall_1892_11

KR Sthlm 6507-11

Sodastream begärde ut en handling från Konkurrensverket som avslöjade vilka överväganden som konkurrenten Vikingsoda gjort i en pågående varumärkestvist i domstol med Sodastream. Konkurrensverket menade att handlingen var hemlig eftersom den innehöll uppgifter som omfattades av sekretessen för enskilds affärs- eller driftsförhållanden. Men kammarrätten tyckte inte att uppgifterna kunde klassificeras som uppgifter om affärs- eller driftsförhållanden och bestämde därför att handlingen skulle lämnas ut till Sodastrem.

KR_Sthlm_6507_11

KR Jönköping 3220-11

En person begärde att från Transportstyrelsen få ut Swedavia AB:s redogörelse för antal flygrörelser med en högre referenskod än den som Bromma flygplats är anpassad för. Transportstyrelsen avslog med hänvisning till att detta var känslig affärsinformation för flygplatsoperatören Swedavia respektive flygbolagen. Kammarrätten såg däremot inte några konkreta skäl för att uppgifterna skulle skada enskild och bestämde att handlingarna skulle lämnas ut.

KR_Jonkoping_3220_11

KR Jönköping 3681-11

En journalist fick inte ut uppgifter från Transportstyrelsen över antalet godkända respektive icke godkända förarprov för samtliga trafikskolor i Helsingborgs kommun. Kammarrätten fastställde Transportstyrelsens beslut att hemlighålla uppgifterna med hänvisning till sekretessen för tillsyn riktad mot näringslivet.

KR_Jonkopoing_3681_11

KR Sthlm 4297-11

Arbetsförmedlingen ville inte berätta för en journalist om ett specifikt företag i Katrineholm kommit in med varsel eller inte. Myndigheten tyckte inte att det stod klart att uppgifterna kunde lämnas ut utan men för enskilda. Kammarrätten gjorde samma bedömning och avslog journalistens överklagande.

KR_Sthlm_4297_11