Uppgifter om taxikunder var hemliga

Region Kronoberg nekade ett taxibolag att få ut vissa uppgifter om ett konkurrerande taxibolags resenärer. Regionen menade att det var hemligt mellan vilka orter resenärerna hade åk samt deras namn och adressuppgifter.

Taxibolaget överklagade till kammarrätten men domstolen delade regionens bedömning. Domstolen hänvisade till den regel som säger att sekretess gäller vid myndigheter som handhar “allmän samfärdsel” för uppgift om “enskilds förbindelse med samfärdselverksamheten” om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada.

Historik på resekort var hemlig

Kammarrätten konstaterade att en person inte hade rätt att få ta del av resehistoriken på sitt eget resekort från Västtrafik. Det här eftersom det rörde sig om ett opersonligt kort som även andra kunde använda. Det stod inte klart att uppgifterna kunde röjas utan att någon enskild led men av det, enligt kammarrätten.