Verksledningars aktieinnehav hemliga

En journalist vände sig till Riksgälden, Finansinspektionen och Arbetsförmedlingen och begärde ut uppgifter om respektive verkslednings samlade innehav av finansiella instrument. Myndigheterna avslog. Inkomna anmälningar om innehav från de olika ledningspersonerna var visserligen allmänna handlingar. Men enligt myndigheterna var uppgifterna i dessa anmälningar sekretessbelagda eftersom det inte stod klart att de kunde lämnas ut utan skada eller men för de berörda personernas.

Vad gällde en sammanställning av det samlade innehavet för respektive ledningsgrupp konstaterade två av myndigheterna att det inte fanns någon sådan färdig sammanställning, och att man inte heller var skyldig att skapa en sådan. Oavsett detta menade ett par av myndigheterna att även en avidentifierad sammanställning skulle vara sekretessbelagd eftersom det fanns så få personer i myndighetensledningen att uppgifterna ändå skulle kunna kopplas till enskilda personer.

Journalisten överklagade till kammarrätten som gick på myndigheternas linje i sekretessfrågan och avslog.

KR Sthlm 2249-13

Anmälningar om innehav av finansiella instrument (aktier, fonder m.m.) som hade kommit in till Tandvårds- och läkemedelsverket från myndighetens anställda kunde inte lämnas ut i några delar till en journalist. Det slog kammarrätten fast i denna dom. Enligt domstolen var det inte möjligt att avidentifiera anmälningarna eftersom innehållet i handlingarna var sådant att det inte gick att förhindra att sambandet mellan enskilda anställda och uppgifterna om finansiella instrument kunde spåras.

Obs! Journalisten begärde ut handlingarna och inte uppgifter ur handlingarna.

KR_Sthlm_2249_13