Hävdade domstolstrots – fick inte förtur

Övervakningsnämnden i Eskilstuna avslog en begäran om att få ta del av personnumren för nämndens ledamöter. Det här med hänvisning till OSL 39:3 3 st. Sökanden överklagade beslutet till kammarrätten som upphävde nämndens beslut och skickade tillbaka ärendet dit för ny prövning. Kammarrätten tyckte inte att den åberopade bestämmelsen var tillämplig på de begära uppgifterna.

Nämnden fattade ett nytt beslut och sekretessbelade återigen personnumren med hänvisning till samma lagrum.

Sökanden överklagade ännu en gång och ansökte om att målet skulle behandlas med förtur eftersom nämnden hade fördröjt ett utlämnande genom att trotsa kammarrättens tidigare dom. Kammarrätten fann inte skäl för att bevilja förtur.

Knappt fyra månader var oskälig fördröjning

Kammarrätten biföll en ansökan om förtursförklaring från klaganden i ett mål om utlämnande av allmänna handlingar. Domstolen konstaterade att överklagandet hade handlagts av kammarrätten i 3 månader och 24 dagar och att inga åtgärder hade vidtagits i målet. Enligt tryckfrihetsförordningen ska överklaganden av ett beslut att inte lämna ut allmänna handlingar handläggas skyndsamt. Därför ansåg domstolen att handläggningen hade “oskäligt fördröjts”. Elva dagar efter förtursförklaringen meddelades domen i målet.

KR_Jonkoping_1757_18_fortursbeslut

Kammarrätten tyckte inte att en handläggningstid på 3 månader och 3 dagar var en oskälig fördröjning. Handläggningen hade bestått i att kammarrätten hade begärt in handlingar från Kriminalvården och omfördelat målet vid ett tillfället. Ansökan om förtursförklaring avslogs. 

En handläggningstid på drygt två månader i kammarrätten i ett mål om utlämnande av allmänna handlingar var ingen oskälig fördröjning. Det bedömde kammarrätten i det här beslutet och avslog klagandens ansökan om förtursförklaring. Handläggningen i målet hade bestått av att kammarrätten hade begärt in ytterligare handlingar och omfördelat målet vid ett tillfälle.

En handäggningstid på 2 månader och 29 dagar i kammarrätten i ett mål om utlämnande av allmänna handlingar var ingen oskälig fördröjning. Det bedömde kammarrätten i det här beslutet och avslog klagandens ansökan om förtursförklaring.