KR Sthlm 2293-12

Polisen hade rätt att neka Utbildningsradion att få ut kopior av bandinspelningar från förhör som hade gjorts i en förundersökning. Det här trots att en utskrift av bandinspelningarna lämnats in till domstol i samband med åtal. Utskriften omfattades av sekretessundantaget i OSL 35:7. Polisen menade att inspelningarna till skillnad från utskrifterna avslöjade förhörspersonernas röster och därmed inte omfattades av undantaget. Utbildningsradion hävdade å sin sida att ljudet av enskilda personers röster och tonfall inte kan jämställas med sådana sakuppgifter som kan kan omfattas av sekretess enligt OSL. Efter överklagande gick kammarrätten på polisens linje och fastställde avslagsbeslutet.

Kammarrätten slog också fast att polismyndigheten inte var skyldig att lämna ut bland annat bilder ur förundersökningen i digital form. TF 2:16 innebär ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut kopior i en viss form.

KR_2293_12

Bakläxa tre gånger om i samma ärende

En chefsjurist vid polisen i Västra Götaland fick bakläxa i kammarrätten tre gånger om i samma ärende. Ärendet gällde en begäran från en journalist om att få ut polisanmälningar rörande vissa personer som skulle ha utsatts för brott av politiska skäl. JO konstaterade att chefsjuristen inte hade tagit till sig kammarrättens beslut på det sätt som man kunde förvänta sig men lät saken bero eftersom chefsjuristen redan tvingats genomlida en förundersökning om tjänstefel med anledning av det inträffade.

JO_685_12

Se även KR_Goteborg_3819_10

RÅ 1993 not. 398

Justitiekanslern, JK, nekade föreningen Mordet på Olof Palme ska lösas att ta del av ett förhörsprotokoll i en nedlagd förundersökning. Kammarrätten delade JK:s bedömning och hänvisade till att Olof Palmes närstående skulle kunna lida men om uppgifterna offentliggjordes. Regeringsrätten ändrade inte kammarrättsdomen.

RA_1993_not_398

RÅ 1993 ref. 20

Enheten för interna utredningar inom Polismyndigheten i Stockholms län ansågs fristående i förhållande till ett polisområde inom samma myndighet. Handlingar som skickats från polisområdet till enheten för interna utredningar var därför expedierade från polisområdet respektive inkomna till enheten och därmed allmänna handlingar.

RA_1993_ref_20

KR Sthlm 2867-11

En journalist begärde ut uppgifter ur polisutredningar om inbrott för att granska hur polisens sköter den här typen av utredningar. Polisen vägrade lämna ut uppgifterna eftersom de kunde skada enskilda men kammarrätten ansåg att uppgifterna kunde lämnas ut med ett sekretessförbehåll.

KR_Sthlm_2867_11