Klagomålssystem inte fortlöpande notering

Anteckningar som fördes i ett enskilt ärende i Sahlgrenska universitetssjukhusets klagomålshanteringssystem, MedControl, var inte att anses som en sådan fortlöpande notering som avses i TF 2:10 2 st 1 p. Det bedömde kammarrätten i denna dom. Det aktuella ärendet var inte avslutat och anteckningarna var inte allmänna handlingar på någon annan grund heller, enligt kammarrätten.

KR_Goteborg_4846_10

Anteckningar om elev var allmänna handlingar

Kammarrätten konstaterade att återkommande anteckningar om en elevs skolarbete som hade delats mellan en specialpedagog och en elevassistent var allmänna handlingar. Anteckningarna fördes i kronologisk ordning och nya uppgifter tillfördes fortlöpande. Mot denna bakgrund bedömde kammarrätten att handlingarna skulle betraktas som sådana journaler som blir allmänna handlingar så snart de har färdigställts för anteckning eller införing.

KR_Sthlm_1428_17

 

JO 151-13

En person vände sig till psykiatriska mottagningen i Härnösand, Landstinget Västernorrland, och begärde ut samtliga sina journaler inom länets psykiatri.  Hon fick beskedet att hon måste vända sig till respektive mottagning i länet för att få ut sina journaler. Det var fel konstaterade JO i detta beslut och kritiserade även landstinget för att ha haft som rutin att kräva att begäran om allmänna handlingar ska ske skriftligen.

JO_151_13

KR Sthlm 8592-12

Kammarrätten slog fast att Nykvarns kommun skulle lämna ut journalhandlingar till en kvinna. Journalhandlingarna gällde den vård som hennes numera döde pappa hade fått på ett äldreboende i kommunen. Kvinnan tänkte använda journalerna som underlag för en anmälan till Socialstyrelsen eftersom hon var missnöjd med den vård som pappan fått i slutskedet av sitt liv. Kammarrätten kunde inte se att detta skulle vara till men vare sig för pappan eller någon av hans efterlevande.

KR_Sthlm_8592_12

KR Sthlm 4853-12

En man som misstänkte att hans hustru hade blivit felbehandlad på Karolinska sjukhuset nöjde sig inte med att läsa den slutgiltiga versionen av hustruns patientjournal eftersom han betraktade den som en efterhandskonstruktion. Han begärde även ut tidigare osignerade versioner av de olika journalanteckningarna. Sjukhuset avslog begäran med hänvisning till Socialstyrelsens föreskrifter som säger att en anteckning inte är införd i patientjournalen förrän den har signerats av vårdpersonalen. Därmed är det bara de slutgiltiga signerade versionerna av anteckningarna som blir upprättade och därmed allmänna handlingar. Mannen överklagade men kammarrätten fastställde sjukhusets beslut.

KR_Sthlm_4853_12

KR Sundsvall 2689-10

Uppgifter som antecknats i kommunens omvårdnadsjournal är upprättade hos kommunen även om uppgifterna har hämtats in från annan huvudman (landstingets primärvård). Det är därför kommunen som ska göra en sekretessprövning om någon begär ut uppgifterna.

KR_Sundsvall_2689_10