Ingen rätt att få ut handlingar digitalt utan avgift

Tryckfrihetsförordningens bestämmelser medför varken rätt att få kopior av handlingar utan avgift eller rätt att få kopior av handlingar i digital form. Det konstaterade kammarrätten och avvisade överklagandet från en person som ville ha ut handlingar kostnadsfritt och i elektronisk form från Konsumentverket. Klaganden hade även åberopat artikel 42 i EU-stadgan som stöd för att få ut handlingarna på det sätt han själv önskade. Men kammarrätten konstaterade att den artikeln bara gäller tillgång till handlingar hos unionens institutioner och organ, inte hos medlemsstaternas myndigheter.

KR_Goteborg_1530_17