Hävdade domstolstrots – fick inte förtur

Övervakningsnämnden i Eskilstuna avslog en begäran om att få ta del av personnumren för nämndens ledamöter. Det här med hänvisning till OSL 39:3 3 st. Sökanden överklagade beslutet till kammarrätten som upphävde nämndens beslut och skickade tillbaka ärendet dit för ny prövning. Kammarrätten tyckte inte att den åberopade bestämmelsen var tillämplig på de begära uppgifterna.

Nämnden fattade ett nytt beslut och sekretessbelade återigen personnumren med hänvisning till samma lagrum.

Sökanden överklagade ännu en gång och ansökte om att målet skulle behandlas med förtur eftersom nämnden hade fördröjt ett utlämnande genom att trotsa kammarrättens tidigare dom. Kammarrätten fann inte skäl för att bevilja förtur.

Kammarrätter oeniga om sekretess vid övervakningsnämnd

Är övervakningsnämnderna en del av Kriminalvården och skyddas nämndens ledamöter därför av den förstärka personalsekretessen i OSL 39:3 3 st? Ja, det tyckte Kammarrätten i Sundsvall i ett mål och slog fast att personnumren för Falu övervakningsnämnds ledamöter var hemliga.

Kammarrätten i Stockholm tyckte inte att övervakningsnämnderna kan ses som en del av Kriminalvården och bestämde att Övervakningsnämnden i Visby skulle lämna ut sina ledamöters personnummer.

Kammarrätten i Jönköping tyckte inte heller att övervakningsnämnderna är en del av Kriminalvården. Kammarrätten återförvisade ärendena till övervakningsnämnderna i Eskilstuna och Jönköping för en prövning av om några personnummer kunde hemlighållas med stöd av den mindre starka personalsekretessen i OSL 39:3 1 st.