Hävdade domstolstrots – fick inte förtur

Övervakningsnämnden i Eskilstuna avslog en begäran om att få ta del av personnumren för nämndens ledamöter. Det här med hänvisning till OSL 39:3 3 st. Sökanden överklagade beslutet till kammarrätten som upphävde nämndens beslut och skickade tillbaka ärendet dit för ny prövning. Kammarrätten tyckte inte att den åberopade bestämmelsen var tillämplig på de begära uppgifterna.

Nämnden fattade ett nytt beslut och sekretessbelade återigen personnumren med hänvisning till samma lagrum.

Sökanden överklagade ännu en gång och ansökte om att målet skulle behandlas med förtur eftersom nämnden hade fördröjt ett utlämnande genom att trotsa kammarrättens tidigare dom. Kammarrätten fann inte skäl för att bevilja förtur.