RÅ 1981 2:34 II

En advokat begärde hos Riksbanken att få veta hur mycket pengar som en kvinna fått tillstånd att föra ut ur landet. Advokaten företrädde kvinnans tidigare man och tänkte använda uppgiften i en tvist där mannen argumenterade för att kvinnan hade en så stor egen förmögenhet att det underhållsbidrag som han betalade kunde sättas ner. Regeringsrätten konstaterade att uppgiften var sekretessbelagd eftersom kvinnan skulle lida men om advokaten använda uppgiften för det ändamål som han uppgett.

Motsvarande sekretessregel finns numera i OSL 31:1 men skaderekvisitet har ändrats.

RA_1981_2_34_II

RÅ 1981 2:34 I

En person som drev ett inkassoföretag hade inte rätt att få ut uppgifter från Försäkringskassan om en skuldsatt persons arbetsgivare och arbetsgivarens telefonnummer. Regeringsrätten hänvisade till förarbetena som säger att men ska anses följa på varje åtgärd som typiskt sett upplevs som en påtaglig nackdel för den berörde även om åtgärden i och för sig är helt laglig och accepterad.

KR Sthlm 1312-12

Norrtälje kommun nekade en journalist att få ut uppgifter om en tidigare kommunchefs sjukperiod och sjuklön. Kammarrätten avslog journalistens överklagande eftersom uppgifterna rörde enskilds hälsa och med hänsyn till den “…vida innebörd som uttrycket men har getts i OSL…”.

KR Sthlm 1312_12