Bakläxa om sekretess för miljöinformation

En person begärde ut en anmälan om miljöfarlig verksamhet som hade kommit in till Bromölla kommun. Kommun avslog begäran så vitt avsåg ”uppgifter om processbeskrivningar inklusive illustrationer över processerna, ingående och utgående kemikalier samt dess mängd”. 

Personen överklagade till kammarätten som upphävde det överklagade beslutet och skickade tillbaka ärendet till kommunen för ny prövning. Domstolen pekade på att kommunen inte hade prövat om uppgifterna kunde lämnas ut med stöd av det sekretessundantag som gäller för miljöinformation.