RÅ 1982 Ab 209

En person hade rätt att få ut namn och adress på de svinuppfödare som fanns i Jordbruksnämndens register. Den aktuella sekretessregeln skyddade uppgifter om affärs- eller driftsförhållanden hos uppfödarna om ett utlämnande kunde leda till skada för dem. Regeringsrätten konstaterade att de aktuella uppgifterna inte gällde ekonomiska förhållanden och därmed inte skyddades av bestämmelsen.

KR Sthlm 3673-07

En journalist begärde hos Exportkreditnämnden att få ut ansökningar om exportgarantier där det sökande företaget uppgivit att en agent deltagit i transaktionen. Nämnden vägrade och journalisten överklagade till kammarrätten. Journalisten höll fast vid sin begäran. I andra hand begärde hon att få ut handlingarna med sekretessförbehåll. I tredje hand begärde hon att få ut handlingarna i maskerat skick så att bara uppgiften om agentavgiftens storlek framgick. Kammarrätten avslog samtliga yrkanden. Även om handlingarna lämnades ut maskerade, utan uppgift om sökandens identitet, så skulle det vara möjligt att identifiera sökanden eftersom begäran avsåg ansökningar som kommit in under begränsad period och uppgiften om de sökandes identitet framgick av det offentliga diariet hos Exportkreditnämnden, menade kammarrätten.

KR_Sthlm_3673_07

KR Jönköping 918-12, KR Jönköping 974-12

Boverkets vägrade låta två journalister ta del av provresultaten från prov som myndigheten låtit göra av blyläckage från vattenkranar. Verket tyckte att provresultaten var så osäkra att det fanns risk för att journalisterna skulle sprida missvisande uppgifter om resultaten vilket i sin tur kunde skada affärerna för de näringsidkare som säljer kranarna. Kammarrätten tyckte inte att Boverket hade visat på vilket sätt näringsidkarna skulle lida skada och skickade tillbaka ärendet till myndigheten för ny prövning.

KR_Jonkoping_918_12

KR_Jonkoping_974_12

KR Jönköping 3220-11

En person begärde att från Transportstyrelsen få ut Swedavia AB:s redogörelse för antal flygrörelser med en högre referenskod än den som Bromma flygplats är anpassad för. Transportstyrelsen avslog med hänvisning till att detta var känslig affärsinformation för flygplatsoperatören Swedavia respektive flygbolagen. Kammarrätten såg däremot inte några konkreta skäl för att uppgifterna skulle skada enskild och bestämde att handlingarna skulle lämnas ut.

KR_Jonkoping_3220_11

KR Jönköping 3681-11

En journalist fick inte ut uppgifter från Transportstyrelsen över antalet godkända respektive icke godkända förarprov för samtliga trafikskolor i Helsingborgs kommun. Kammarrätten fastställde Transportstyrelsens beslut att hemlighålla uppgifterna med hänvisning till sekretessen för tillsyn riktad mot näringslivet.

KR_Jonkopoing_3681_11

KR Sthlm 1700-11

En journalist, som granskade de miljöproblem som läkemedelstillverkning orsakar i vissa länder, fick inte ut uppgifter om tillverkningsort m.m. för läkemedel som hamnat på det svenska Läkemedelsverkets bord. Uppgifterna rörde läkemedelsbolagens affärsförhållanden och kunde skada bolagen om de blev kända, menade Läkemedelsverket. Undantaget från sekretess för uppgifter som rör produktsäkerhet hos produkter som används av konsumenter var inte tillämpligt menade Läkemedelsverket. Det här eftersom uppgifterna kunde avslöja risker för skador på miljön men inte risker för skador på konsumenter, menade Läkemedelsverket och fick medhåll av kammarrätten.

KR_Sthlm_1700_11

KR Sthlm 567-11

Presstödsnämnden gjorde enligt kammarrätten rätt som nekade en person att ta del av ekonomisk information om föreningen Nationell idag som får presstöd för att ge ut en tidning. Det rörde sig om uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden och föreningen kunde lida skada om uppgifterna blev kända, ansåg kammarrätten.

KR_Sthlm_567_11