Fick inte ut bildström av Gävlebocken

En journalist vände sig till Gävle kommun och begärde att få ta del av bildströmmen från den webbkamera som tog bilder av Gävlebocken. Den aktuella webbkameran tog en bild var fjärde sekund och varje gång en ny bild togs så raderades den tidigare bilden. Gävle kommun avslog begäran. Journalisten överklagade men kammarrätten fastställde kommunens avslagsbeslut. Det fanns visserligen en bild vid tidpunkten för journalistens begäran, konstaterade kammarrätten, men den raderades i princip omedelbart. Bilden var alltså inte längre förvarad hos kommunen när kommunstyrelsen sedan prövade frågan. Någon skyldighet för kommunstyrelsen att lämna ut bilder som väntas i framtiden fanns inte heller, konstaterade kammarrätten.

KR_Sundsvall_2906_17

KR Gbg 1453-11

En begäran som omfattade ett stort antal handlingar av olika typer och inom skilda sakområden vid en länsstyrelse ansågs tillräckligt preciserad. Tidsmässigt var begäran begränsad till de handlingar som upprättats eller i förekommande fall inkommit till
länsstyrelsen under en viss vecka. Enligt kammarrätten krävde begäran inte mer omfattande eller vidlyftiga efterforskningar för att ta reda på om handlingarna
fanns eller för att identifiera dem. Enbart det förhållandet att begäran gällde
en stor mängd handlingar och medförde en betydande arbetsinsats för länsstyrelsen
utgjorde inte någon grund för att avslå begäran.

KR_Gbg_1453_11