Riksarkivet hade inte rätt att överklaga

Kammarrätten underkände Riksarkivets beslut att hemlighålla vissa allmänna handlingar med stöd av GDPR-sekretess. Riksarkivet överklagade domen till HFD.

HFD avvisade överklagandet eftersom bara sökanden är behörig att överklaga ett beslut angående rätten att ta del av allmänna handlingar. Riksarkivet hade därför inte rätt att överklaga kammarrättens dom.