JO 2859-11

Under en ombyggnad förvarade Skellefteå tingsrätt sina arkivhandlingar nedpackade i flyttkartonger. En person begärde att få uppgifter ur en allmän handling under denna tid och fick beskedet att hon skulle återkomma flera månader senare när ombyggnaden var klar. Tingsrätten fick kritik för sin handläggning av anmälarens begäran och för sina rutiner under den tid som handlingarna var nedpackade.

JO_2859_11

JO 322-11, JO 375-11

Det tog mer än en månad för polisen i Västra Götaland att lämna ut handlingar som två personer begärt ut. Den ene ville ha alla mejl som skickats till en polisman i ett visst ärende och den andre ville ha namnen på alla poliser som deltagit vid ett viss ingripande. JO kritiserade myndigheten för den långsamma handläggningen.

JO_322_11_375_11

JO 1993/94 s. 513

Skaraborgs läns landsting dröjde med att lämna ut en kopia av en allmän handling av hänsyn till arbetets behöriga gång. JO konstaterade att det inte finns något lagstöd för att ta sådan hänsyn. Landstinget gjorde också fel som hänvisade sökanden till att ta del av handlingar på plats när han hade begärt att få ut kopior av handlingarna.

JO_1993_94_s_513

JO 1981/82 s. 282

En handling som stadsarkitektkontoret i Södertälje lämnat över till ett privat företag för mikrofilmning var fortfarande förvarad hos myndigheten i TF:s mening när en person vände sig till myndigheten för att begära ut denna. Stadsarkitektkontoret borde därför ha hämtat tillbaka handlingen från det privata företaget och skyndsamt låtit personen ta del av handlingen på plats hos myndigheten. Enligt JO fanns det inget som visade att detta skulle innebära så stora kostnader för myndigheten att det skulle vara ett “betydande hinder” för utlämnande på plats.

JO_1981_82_282

JO 2550-11

En person fick vänta en dryg vecka för att ta del av bygglovshandlingar på plats hos Byggnadsnämnden i Tyresö kommun. Fördröjningen berodde på att bygglovschefen, som ville vara med när originalhandlingarna lämnades ut, inte var på plats på kontoret. JO kritiserade kommun och menade att ett utlämnande inte får fördröjas därför att en enskild tjänsteman inte är plats.

JO_2550_11

JO 2206-10

JO tyckte inte att det fanns skäl att kritisera ett landsting som tog två månader på sig att lämna ut handlingar rörande försäkringsersättning till patienter som skadats i vården. Det här eftersom handlingarna var svåra att lokalisera då dem inte hade diarieförts utan sorterats direkt ned i de berörda patienternas journaler.

JO_2206_10