Multimediaföreläsning omfattades av biblioteksregel

En person begärde ut en multimediaföreläsning som hade producerats av juridiska fakulteten vid Lunds universitet och som lånades ut till studenterna under kursperioden. Universitetet avslog med hänvisning till att föreläsningen omfattades av den så kallade biblioteksregeln.

Personen överklagade till kammarrätten men fick avslag även där. Domstolen motiverade avslaget så här:

Det finns enligt kammarrättens mening inte anledning att ifrågasätta att multimediaföreläsningarna ingår som beståndsdelar i en samling som är att betrakta som myndighetens bibliotek. Det förhållandet att de är producerade av universitetet är inte skäl att göra en annan bedömning.

Utbildningsmaterial var inte allmän handling

Utbildningsmaterialet, som Linköpings universitet använder för att lära ut gynekologiundersökningar till läkarstudenter, består av bl.a. en film och två powerpointpresentationer. Det är inte allmänna handlingar utan får anses ingå i universitetets bibliotek, bedömde kammarrätten i den här domen. Personen som ville ha ut materialet fick avslag utifrån det så kallade biblioteksundantaget.

Mäklarstatistik omfattades av biblioteksundantaget

Statistik om bostadsförsäljningar som Riksbanken får in löpande från Svensk mäklarstatistik AB omfattas av biblioteksundantaget. Det slog HFD fast i denna dom. HFD hänvisade till att riksbanken använder statistiken på samma sätt som man använder böcker eller databaser i ett bibliotek. Det gick alltså inte att få ut statistiken från myndigheten med stöd av offentlighetsprincipen.

Handbok var del av referensbibliotek

En person vände sig til Barn- och utbildningsnämnden i Jönköpings kommun och begärde ut det instrument som används i samband med handledning i PAX-metoden, samt den manual/handbok som tillhandahålls av leverantören av PAX-modellen. PAX är en metod för att skapa studiero i klassrummet.

Nämnden avslog med stöd av den så kallade biblioteksregeln som säger att handlingar som är en del av en myndighets referensbibliotek inte är allmänna handlingar.

Personen överklagade till kammarrätten som fastställde nämndens beslut.

Handlingar i iRASFF inte allmänna

Livsmedelslarm som en kommun har tillgång till genom EU-databasen iRASFF omfattas av den så kallade biblioteksregeln och är inte allmänna handlingar. Det kom kammarrätterna i Jönköping och Göteborg fram till i dessa domar.

Förvaltningshandbok omfattades av biblioteksundantag

En förvaltningshandbok vid socialtjänsten i Stockholms stad omfattades av biblioteksundantaget, enligt JO, och var därmed inte en allmän handling. Däremot tyckte JO att en enskild borde ha rätt att begära utdrag ur handboken på samma sätt som man inom statlig sektor har rätt att mot avgift få kopior av lagar och förordningar i svensk författningssamling.

Säkerhetshandbok omfattades av biblioteksundantaget

Kriminalvårdens säkerhetshandbok, som finns på myndighetens intranät, omfattas av biblioteksundantaget och är därför inte en allmän handling, enligt denna dom. Handboken är ett hjälpmedel för myndighetens egen personal i det löpande arbetet och ska ge vägledning i säkerhetsrelaterade frågor.

KR_Jonkoping_207_19

Handbok var inte allmän handling

Handböcker och liknande är inte att anse som allmänna handlingar och behöver därför inte lämnas ut på begäran. Det skriver JO i det här beslutet. Det framgår dock inte vad det var för typ av handbok som hade begärts ut.

JO_1169_94_JO_3061_94