JO 3611-12

En polisinspektör vid Stockholmspolisen hade redan dröjt ett år med att lämna ut begärda handlingar när sökanden åter kontaktade inspektören för att försöka få ut handlingarna. Enligt JO-anmälan svarade inspektören då att han snart skulle sjukskrivas och avslutade med “Vi får höras”. Först när JO kontaktade polisen, ytterligare ett halvår senare, så lämnades handlingarna ut. Polisinspektören och polismyndigheten fick kritik av JO.

JO_3611_12

JO 733-12

JO kritiserade Länsstyrelsens i Örebro för att den tog drygt sju veckor på sig att besvara en begäran om allmänna handlingar. Sökanden hade bland annat fått beskedet att handläggaren skulle återkomma med ett svar efter semestern. JO tyckte däremot inte att det fanns skäl att kritisera länsstyrelsen för att den inte skickat de begärda handlingarna till den sökande per e-post eftersom det inte finns någon sådan skyldighet enligt lag.

JO_733_12

JO 6154-11

En skola i Södertälje tog en månad på sig att lämna ut betyg som en tidigare elev begärt ut. Skälet var att betygshandlingarna förvarades i ett valv som var avspärrat på grund av ombyggnad. JO poängterade det olämpliga i att förvara allmänna handlingar på ett sätt som gör att de är oåtkomliga vid till exempel vid en ombyggnation.

JO_6154_11

JO 322-11, JO 375-11

Det tog mer än en månad för polisen i Västra Götaland att lämna ut handlingar som två personer begärt ut. Den ene ville ha alla mejl som skickats till en polisman i ett visst ärende och den andre ville ha namnen på alla poliser som deltagit vid ett viss ingripande. JO kritiserade myndigheten för den långsamma handläggningen.

JO_322_11_375_11

JO 1993/94 s. 513

Skaraborgs läns landsting dröjde med att lämna ut en kopia av en allmän handling av hänsyn till arbetets behöriga gång. JO konstaterade att det inte finns något lagstöd för att ta sådan hänsyn. Landstinget gjorde också fel som hänvisade sökanden till att ta del av handlingar på plats när han hade begärt att få ut kopior av handlingarna.

JO_1993_94_s_513

RÅ 1979 Ab 6

En person begärde att få ut samtliga handlingar rörande polisingripanden som skett i Göteborgs polisdistrikt under en angiven helg. Polisen vägrade eftersom handlingarna innehöll hemliga uppgifter men fick bakläxa av Regeringsrätten. Domstolen konstaterade att polisen måste skilja ut de offentliga delarna av materialet och lämna ut dessa. Att detta skulle ta lång tid och kräva stora resurser kunde fördröja utlämnandet men var inte ett skäl för att helt vägra lämna ut handlingarna.

RA_1979_Ab_6

JO 1999/2000 s. 405, JO 1999/00 s. 405

JO kritiserade det kommunala bolaget Övikshem för att det tagit ut en avgift för kopior av allmänna handlingar som inte stämde med fastställd taxa. Bolaget kunde däremot inte kritiseras för att det skickat begärda kopior med post istället för fax som den enskilde önskat. Det här eftersom det saknas regler för kommunala bolag som reglerar hur dessa ska skicka kopior av allmänna handlingar. Bolagen är inte heller bundna av förvaltningslagens allmänna service- och handläggningsregler. JO konstaterade också i sitt beslut att det framgår av syftet bakom TF 2:16 att en myndighet är skyldig att i någon form skicka kopior av handlingar till enskilda. Det duger inte att hänvisa till att kopiorna kan hämtas hos myndigheten.

JO_1999_2000_s_405

Vi är underbemannade just nu!

Myndigheten måste hantera din begäran om allmänna handlingar skyndsamt. Dålig bemanning eller en ansträngd arbetssituation är inga ursäkter för att dröja med ett utlämnande. Enligt JO är myndigheter “skyldiga att dimensionera sina personalresurser och organisera sin verksamhet på sådant sätt att de även under semesterperioder kan behandla framställningar om utlämnande av allmänna handlingar med tillräcklig skyndsamhet” (JO 4209-09).

JO 4363-96

En myndighet får inte ha en generell policy om att inte faxa kopior av allmänna handlingar. Det måste göras en bedömning i varje enskilt fall. Om den enskilde har som önskemål att få en kopia via fax så ska myndigheten lämna ut kopian på önskat sätt om det inte finns några omständigheter som talar emot detta. Omständigheter som talar emot kan vara att det inte finns någon fax på myndigheten, att den är trasig, att begäran gäller väldigt många handlingar eller att handlingens innehåll är känsligt.

JO_4363_96