KR Stockholm 6206-11 och KR Stockholm 7127-11

Två personer, som känt sig utpekade som Stasiagenter i forskaren Birgitta Almgrens bok “Inte bara spioner”, begärde att få ta del av materialet om dem själva som Säpo lämnat ut till Birgitta Almgren. Säpo avslog begäran och Kammarrätten fastställde avslagsbeslutet. Domstolen konstaterade att Birgitta Almgren genom en dom i dåvarande Regeringsrätten (mål nr 1516-10) fått ta del av uppgifterna för forskningsändamål, ett ställningstagande som fick ses som ett undantag från den sekretess som normalt gäller för underrättelseuppgifter. Det innebar inte att underrättelsesekretessen upphört att gälla i förhållande till de omskrivna personerna själva, menade domstolen.

SthlmKRdom_6206_11

SthlmKRdom_7127_11

KR Sthlm 2121-11

En forskare nekades av kammarrätten att få läsa material hos Försvarets radioanstalt, FRA, om den sovjetiska nedskjutningen av ett amerikanskt signalspaningsplan utanför Lettland 1950. Domstolen godtar FRA:s motivering att det kan avslöja anstaltens metoder och förmåga, trots de många decennier som passerat sedan händelsen.

KR_Sthlm_2121_11

KR Sthlm 1964-11

Riksarkivet nekade en person att få ut vissa uppgifter ur akterna för två personer som var aktiva inom fredsrörelsen på 1950-talet som underrättelsetjänsten intresserat sig för. Kammarrätten delade myndighetens bedömning att uppgifter om bland annat uppgiftslämnare, arbetsmetoder och beteckningar omfattades av försvars- och underrättelsesekretess.

KR_Sthlm_1964_11

KR Sthlm 6739-10

En journalist som begärde ut gamla SÄPO-handlingar från Riksarkivet för att undersöka det historiska samröret mellan Kristdemokraterna och det nazistiska partiet Nordiska rikspartiet fick ut handlingar om Kristdemokraterna men nekades handlingar om Nordiska rikspartiet. Kammarrätten, som fastställde Riksarkivets beslut, menade att ett utlämnande kunde skada SÄPO:s framtida möjligheter att kartlägga personer som kan begå brott mot rikets säkerhet. Dessutom tyckte domstolen att det fanns skäl för sekretess av hänsyn till enskilda som förekom i handlingarna.

KR_Sthlm_6739_10